ČINNOSŤ SÚDNEHO EXEKÚTORA


Exekúciu vykoná ten exekútor, ktorého v návrhu na vykonanie exekúcie
označí oprávnený a ktorého jej vykonaním poverí súd.

Exekúciu možno vykonať len na návrh oprávneného alebo na návrh toho,
kto preukáže, že naňho prešlo právo z rozhodnutia.

Exekučným titulom je vykonateľné rozhodnutie súdu, ak priznáva právo,
zaväzuje k povinnosti alebo postihuje majetok.

Podľa Exekučného poriadku možno vykonať exekúciu aj na podklade
iných vykonateľných rozhodnutí, schválených zmierov, platobných výmerov,
výkazov nedoplatkov a dohôd, ktorých súdnu exekúciu pripúšťa zákon.
Podľa tohto zákona možno vykonať exekúciu aj na podklade notárskych zápisníc,
ktoré obsahujú právny záväzok a v ktorých je vyznačená oprávnená osoba
a povinná osoba, právny dôvod, predmet a čas plnenia, ak povinná osoba
v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou súhlasila. Exekútor, ktorému bol
doručený návrh oprávneného na vykonanie exekúcie, predloží tento návrh
spolu s exekučným titulom najneskôr do 15 dní súdu (§ 45 Exekučný poriadok)
a požiada ho o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie.

Exekútor poverený vykonaním exekúcie sa postará o jej vykonanie.
Ak podkladom na exekúciu je exekučný titul, v ktorom sa ukladá povinnosť
zaplatiť peňažnú sumu, exekúciu možno vykonať:

a) zrážkami zo mzdy a z iných príjmov,
b) prikázaním pohľadávky,
c) predajom hnuteľných vecí,
d) predajom cenných papierov,
e) predajom nehnuteľnosti,
f) predajom podniku,
g) príkazom na zadržanie vodičského preukazu.

(2) Ak podkladom na exekúciu je exekučný titul, v ktorom sa ukladá iná povinnosť
než zaplatenie peňažnej sumy, spôsob vykonania exekúcie sa spravuje povahou
uloženej povinnosti. Možno ju vykonať:

a) vyprataním,
b) odobratím alebo zničením veci na náklady povinného,
c) rozdelením spoločnej veci,
d) uskutočnením prác a výkonov.

Za výkon exekučnej činnosti podľa tohto zákona patrí exekútorovi odmena,
náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času. Náklady podľa § 196
Exekučného poriadku uhrádza povinný.

Exekútor môže požadovať od oprávneného primeraný preddavok na odmenu
a na náhradu hotových výdavkov. Platiteľom preddavku podľa odseku 2 je štát,
ak ide o vykonanie exekúcie na vymoženie pohľadávky na výživnom.

Kalendár

júl 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4