JUDr. JOZEF KAPRONCZAI

SÚDNY EXEKÚTOR

E x e k ú t o r s k ý _ ú r a d _ G a l a n t a

Ak hľadáte:

  • rýchle a kvalitné spracovanie exekučných prípadov a ku každému individuálny prístup, podajte ich u nás.
  • Ak potrebujete pripraviť a spracovať návrhy na vykonanie exekúcie na základe vami dodaných podkladov, neváhajte nás osloviť.
  • Využívame software, ktorý umožňuje rýchle a efektívne zisťovanie majetku povinného, sme preto schopní efektívne zvoliť spôsob vykonania exekúcie a tak ušetriť čas i náklady na výkon exekúcie.
  • Konanie vedené na našom Exekútorskom úrade identifikuje spisovná značka, tá je značená v našich dokumentoch počiatočným EX. Kontaktujte nás telefonicky alebo osobne.

Súdny exekútor je štátom určenou a splnomocnenou osobou na vykonávanie núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí (exekučná činnosť).
Súdny exekútor vykonáva exekučnú činnosť nestranne a nezávisle.
Pri výkone svojej činnosti je viazaný len Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami podľa čl. 7 ods. 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky, zákonmi, inými všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na ich vykonanie a rozhodnutím súdu vydanom v exekučnom konaní.

V súvislosti s výkonom exekučnej činnosti má súdny exekútor postavenie verejného činiteľa. Vykonávanie exekučnej činnosti je výkonom verejnej moci.

Súdny exekútor JUDr. Jozef Kapronczai je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Rozhodnutím ministra spravodlivosti SR o vymenovaní za súdneho exekútora vykonáva súdny exekútor JUDr. Jozef Kapronczai činnosť v zmysle § 2 Zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti v znení neskorších predpisov (Exekučný poriadok) s pôsobnosťou na celom území Slovenskej republiky.

——

OZNAM:
Dovoľujem si Vám oznámiť, že v čase choroby, dovolenky, pozastavenia výkonu funkcie exekútora, prípadne z iných vážnych dôvodov trvajúcich viac ako 30 dní, je mojím zástupcom súdny exekútor:

JUDr. Ing. Miroslav Paller
Jesenského 61, 965 01 Žiar nad Hronom

miroslav.paller@ske.sk
tel.: 045/673 50 15

`

Comments are closed.

Kontaktné informácie:

Exekútorský úrad GALANTA

Súdny exekútor

JUDr. Jozef Kapronczai
Švermova 273
924 01 Galanta

Tel./Fax: 031–789 98 46

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok:
9.00 – 11.30 / 12.15 – 16.00
Utorok:
9.00 – 11.30 / 12.15 – 16.00
Streda:
9.00 – 11.30 / 12.15 – 16.00
Štvrtok:
9.00 – 11.30 / 12.15 – 16.00
Piatok:
09.00 – 11.30 / 12.15 – 15.00

ČÍSLO ÚČTU:
IBAN: SK4475000000004006511504
BIC (SWIFT): CEKOSKBX

Konania začaté
po 01. 04. 2017:
SK2375000000004024493645
BIC (SWIFT): CEKOSKBX

 

 

Kalendár

júl 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

 

© 2020, JUDr. Jozef Kapronczai

108279
Tento mesiac : 435